Надзор по време на строителство

  1. Законосъобразно започване на строежа;
  2. Пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  3. Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
  4. Контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
  5. Опазване на околната среда;
  6. Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  7. Проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
  8. Изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
  9. Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
  10. Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение за ползване;

Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.