Надзор при проектиране

Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация, съгласно чл. 142, ал. 2, ал. 4, ал. 5, ал. 6, във връзка с чл. 143, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Съгласуване на проектната документация с експлоатационните контролни органи и получаване на Разрешение за строеж.